Missie, visie en waarden

De missie van EDUplus is het organiseren van een kwalitatief  opleidingsaanbod voor de werknemers van bedrijven uit de groene sectoren. Dit zijn de bedrijven die ressorteren onder de volgende paritaire comités:

  • PC 132 (Technische land- en tuinbouwwerken)
  • PC 144 (Landbouw)
  • PC145 (Tuinbouw) 
  • PC 145.04 (Tuinaanleg)  

Daarnaast fungeert EDUplus ook als aanspreekpunt van de sociale partners voor wat betreft de aansluiting tussen onderwijs & arbeidsmarkt, de diversiteit binnen het personeelsbeleid van de groene sectoren en het outplacement in de groene sectoren.

Visie: EDUplus streeft er naar om uit te groeien tot de referentie binnen de groene sectoren voor wat betreft de organisatie van opleidingen voor de werknemers waarbij steeds voor ogen gehouden wordt dat er een win-win situatie gecreëerd wordt voor de werknemer die de opleiding volgt als voor de werkgever die zijn medewerkers laat deelnemen aan het opleidingsaanbod. Op die manier werkt EDUplus mee aan het levenslang leren binnen de groene sectoren. 
Waarden: Evenredige arbeidsdeelname, gelijkwaardige behandeling van en respect voor elke werknemer en een neutraal en geobjectiveerd beleid  zijn primordiaal voor de werking van EDUplus.  EDUplus is een neutrale organisatie met een Raad van Bestuur die op paritaire wijze is samengesteld door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Deze paritaire samenstelling wordt ook weerspiegeld in het Dagelijks Bestuur van EDUplus.