Privacy

Privacy verklaring

 

Geldig vanaf 25/05/2018

 

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw  persoonsgegevens door EDUplus vzw, ’s Gravenstraat 195, 9810 Nazareth (“wij”).

 

Als gegevensbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonsgegevens. Daarom heeft deze privacyverklaring als doel u te informeren over welke gegevens wij gebruiken en met welk doel, hoe lang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Indien nodig kunnen wij u bijkomende informatie verschaffen wanneer u een aanvraag doet voor een specifieke dienst.

Welke gegevens gebruiken wij? Als opleidingsfonds en outplacementkantoor beheren we verschillende soorten gegevens:

• Bedrijfsgegevens: contactgegevens en gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten. • Persoonlijke contactgegevens van werknemers: post– en/of emailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer. • Persoonlijke gegevens van werknemers met betrekking tot opleiding en tewerkstelling: opleidingsniveau, job/functie, leeftijd, etniciteit, geslacht, mogelijk ook CV’s en motivatiebrieven, … • Persoonlijke gegevens in het belang van een opleidings- of begeleidingstraject.

Met welk doel gebruiken wij deze gegevens? Wij gebruiken bedrijfsgegevens en persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en onze diensten te kunnen uitvoeren. Ze worden verwerkt met als doel het doen slagen van ons opleidingstraject of begeleidingstraject en met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

Verder gebruiken wij contactgegevens ook om:

• u informatie te verstrekken over onze werking en diensten; • u te helpen en uw vragen te beantwoorden; • te evalueren of we u een dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden.  

Met wie delen wij gegevens? Om de hogervermelde doeleinden te vervullen, delen wij persoonsgegevens enkel mee aan een overheidsinstantie in het kader van mogelijke financiële tussenkomsten en mits goedkeuring.

Verder zullen wij bedrijfsgegevens of persoonsgegevens niet delen of commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Hoe lang houden wij gegevens bij? Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor rekeningenbeheer, het faciliteren van het klantenbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen? In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op: 

• Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw gegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke gegevens. • Rectificatie: als u meent dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze gegevens worden aangepast. • Wissing: u kan de wissing van uw gegevens vragen. • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen. • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie  • Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken. • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

EDUplus vzw is een sectorale opleidingsorganisatie voor de groene sectoren. Bedrijven die onder PC144, PC145, PC145.04 en PC132 vallen, kunnen van de diensten van EDUplus gebruik maken. Deze sectoren hebben de werking van EDUplus bekrachtigd in een C.A.O., afgesloten door de sociale partners van de groene sectoren.

U kan u rechten uitoefenen door contact op te nemen met Inge Vanderostyne, info@eduplus.be, 09/245.29.10.

Zijn er klachten? Dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Wenst u de Functionnaris voor Gegevensbescherming te contacteren voor een vraag over hoe de Autoriteit uw persoonsgegevens verwerkt, stuur dan een e-mail naar dpo@apd-gba.be