Algemene informatie

Elk jaar biedt EDUplus vzw aan de reguliere arbeiders, tewerkgesteld binnen tuinbouw (P.C. 145), tuinaanleg (P.C. 145.04), landbouw (P.C. 144) of loonwerk (P.C. 132) de mogelijkheid om opleidingen te volgen. De financiering van dit aanbod is ten laste van de groene sectoren. Het volledige aanbod wordt elk jaar via de brochure verspreid onder alle werkgevers en werknemers van de groene sectoren.

Doelgroep

EDUplus biedt gratis vorming aan voor arbeiders die regulier in dienst zijn in de sectoren tuinbouw (PC 145), parken en tuinen (PC 145.04), landbouw (PC 144) of technische land- en tuinbouwwerken (PC 132). Enkel als er nog plaatsen vrij zijn (reguliere arbeiders krijgen voorrang), kunnen andere medewerkers toegelaten worden en dan tegen betaling van 100 euro per gevolgde cursusdag!

Praktisch

 • Elke cursus start om 8u30 en eindigt omstreeks 16u30, tenzij anders vermeld

 • Indien de cursus enkel in de namiddag doorgaat, start deze om 13u

 • I.k.v. de veiligheid zijn de cursisten verplicht tijdens de middag op de cursuslocatie te blijven. Een      broodjesmaaltijd wordt voorzien ’s middags (indien een volledige dag opleiding, tenzij anders vermeld wordt op de bevestigingsbrief)

 • Korte pauzes met koffie/frisdrank in voor- en namiddag

 • Om de cursus te kunnen volgen, is de kennis van het Nederlands vereist

 • Om de loonkost van de gevolgde cursusuren terug te krijgen, is een ingevuld evaluatieformulier      door  de cursist noodzakelijk voor de fondsen. Zonder dit formulier kan er geen terugbetaling          plaatsvinden.

 • Als een dossier VOV door de werkgever wordt ingediend, dient dit aan EDUplus worden doorgegeven. Een aanwezigheidsattest kan enkel opgemaakt worden op basis van een ingevuld evaluatieformulier (binnen de week na de cursus ingevuld terug bij EDUplus!).

 • Facturatie:

 1. Het bedrijf betaalt de catering en houdt een kopie van de factuur of kasticket bij. De kosten kunnen aan EDUplus gefactureerd worden: het bedrag op de factuur van het bedrijf aan EDUplus is identiek (BTW incl.)  als het bedrag dat het bedrijf betaald heeft aan de leverancier. Op de factuur vermeldt het bedrijf de opleiding, de datum en de locatie waar de opleiding doorging. De factuur wordt samen met een kopie van de originele factuur of kasticket naar EDUplus gestuurd (info@eduplus.be). Het BTW-nummer van EDUplus is BE0852.074.724.

 2. Het bedrijf kan ook de catering bestellen en de cateringzaak een factuur aan EDUplus laten opmaken.  Deze factuur, met vermelding van de opleiding, de datum en de locatie van de opleiding,  wordt door de cateringzaak naar EDUplus gestuurd (info@eduplus.be)..

 3. Facturen voor lesgever, catering of locatie dienen ten laatste 3 maand na de cursus worden opgestuurd via mail naar info@eduplus.be


Financiering

Reeds een aantal jaren leggen de sociale partners van de paritaire comités voor tuinbouw, parken en tuinen, landbouw en technische land- en tuinbouwwerken in toenemende mate de klemtoon op het vormingsthema. Werkgevers en werknemers zijn hierover in 1997 tot een akkoord gekomen. Sindsdien wordt een RSZ-bijdrage voor vorming van werknemers geïnd. Momenteel schommelt dit rond de 0,30% van de loonmassa.

Omdat het niet zo eenvoudig is om als werkgever op eigen initiatief opleidingen te organiseren voor het personeel, werd beslist om hiervoor de vzw EDUplus op te richten. EDUplus kreeg dan ook als opdracht het uitbouwen van een uitgebreid vormingsaanbod dat afgestemd is op de wensen van de 4 groene sectoren. Het vormingsaanbod in deze brochure is dan ook tot stand gekomen op basis van contacten met de sector.

 

Stappenplan Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Een dossier VOV opstarten in het WSE-loket dient pas te gebeuren wanneer de werknemer 32u (of meer vorming zal volgen tijdens het schooljaar 2019-2020. De beslissing dient bij de start van het schooljaar worden genomen door werknemer en werkgever.

 • Bij het begin van het schooljaar bekijken werkgever en werknemer samen het opleidingsplan van de werknemer voor het komende schooljaar.
 • Ten laatste 3 maand na de start van de 1e opleiding, dient de werkgever een dossier op te maken via het WSE-loket (databank VOV) om de terugbetaling van VOV nadien in orde te brengen. In het dossier worden de verschillende opleidingen per werknemer aangeduid. Dit kan ook door uw sociaal secretariaat gebeuren.
 • Voor iedere opleiding dient het bewijs van inschrijving door de werkgever (of soc. secr) worden ingeladen in het dossier.
 • De werknemer dient de opleiding nauwgezet te volgen.
 • De werkgever (of soc.secr) registreert per kwartaal het aantal uren VOV in de multifunctionele aangifte (DmfA)
 • Op het einde van het schooljaar laadt EDUplus de gegevens van de cursisten VOV op in het WSE-loket (databank VOV).
 • Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier. Het recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever (of soc. secr) en de opleidingsverstrekker. Komen beiden overeen, dan wordt de loonkost aan de werkgever terugbetaald.
 • De werkgever ontvangt van het Waarborg en Sociaal Fonds 80 euro/dossier om de administratieve kosten die uw sociaal secretariaat u zal aanrekenen, te dragen.


Opleidingsplan

EDUplus biedt aan de bedrijven de mogelijkheid om een opleidingsplan op maat van het bedrijf op te stellen. Vertrekkend van de doelstellingen die u zichzelf als bedrijfsleider gesteld hebt, weet u het best welke competenties uw werknemers nodig hebben om deze doelstellingen te realiseren. U kunt dit opleidingsplan online invullen of een van de EDUplus consulenten kan u hierbij helpen. Het volstaat om met ons contact nemen en een afspraak te maken.

Formules

Er zijn 3 mogelijke formules:

1. Vast vormingsaanbod

Het vaste aanbod bestaat uit opleidingen die ingepland zijn: de data liggen vast en de locaties zijn ook al gekend. Ook het minimaal en maximaal aantal deelnemers wordt vermeld.

 • Opleidingen zijn kosteloos (met uitzondering van de rijopleiding) en de loonkost van de werknemer voor de gevolgde cursusuren wordt terugbetaald aan de werkgever.
 • Inschrijven kan tot 3 weken voor de startdatum van de cursus.
 • Wijziging van de inschrijving (annulatie, andere deelnemers,...) kunnen tot 3 weken voor de start van de cursus en enkel schriftelijk
 • Indien later: wijziging enkel mits bewijs van geldige reden (ziekte, ontslag,...) - bewijs uiterlijk 8 dagen na het verloop van de cursus aan EDUplus bezorgen aub!
 • Indien een inschrijving laattijdig gewijzigd wordt: 100 euro/persoon/cursusdag wordt gefactureerd aan de werkgever. Als de opleiding wordt afgelast minder dan 24u voor de start van de cursus, zal de opleidingskost worden aangerekend aan de werkgever

2. Opleidingen op uw vraag

EDUplus biedt ook opleidingen op vraag aan en dit bij voldoende vraag vanuit de sector (min. 4 pers). De thema's vindt u in de brochure, alsook op onze website.

 • Het programma van de opleiding staat vermeld op de website.
 • Uw inschrijving leidt tot wederzijds engagement!! 
 • Bij kleine KMO's (minder dan 5 werknemers) wil EDUplus een extra inspanning doen om andere bedrijven uit uw regio te contacteren en warm te maken voor deze opleiding. Maar we hopen dat u zelf ook enkele bedrijven naar voor kan schuiven die we ofwel zelf contacteren of die u uiteraard zelf mag contacteren.
 • De opleidingen zijn kosteloos (met uitzondering van de rijopleidingen) en de loonkost van de werknemer voor de gevolgde cursusuren wordt terugbetaald aan de werkgever.
 • De locatie wordt vastgelegd door EDUplus, rekening houdend met de deelnemende bedrijven.

Wanneer gewenst en mogelijk, mag de opleiding ook op het eigen bedrijf gegeven worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Er is voldoende didactisch materiaal aanwezig voor de betreffende opleiding
 • Er is een aparte refter voorzien, waar de cursisten hun broodjeslunch kunnen nuttigen
 • De werkgever stelt het bedrijf open voor werknemers van andere bedrijven die ook aan deze opleiding wensen deel te nemen
 • Er wordt geen lokaalvergoeding uitbetaald
 • De werkgever zorgt voor catering voor de cursisten en de lesgever. De kosten kan de werkgever terugvorderen van EDUplus: werkwijze: zie praktisch

Hebt u interesse voor zo'n opleiding? Ontdek het aanbod op onze opleidingenpagina.

3. Individuele aanvragen

In het vast aanbod, alsook bij de opleidingen op vraag, komen niet alle onderwerpen aan bod. Toch kan een bepaald thema op een bedrijf interessant zijn om een cursus van te volgen. Indien een bedrijf zo'n cursus wil organiseren, kan EDUplus vzw ev. tussenkomen onder volgende voorwaarden:

 • Het onderwerp van de cursus komt niet voor in het vast aanbod of bij de opleidingen op vraag van EDUplus
 • De relevantie met het bedrijf en de nood aan deze specifieke opleiding voor reguliere werknemers kan worden aangetoond
 • De opleiding wordt in hoofdzaak georganiseerd voor reguliere arbeiders van het bedrijf
 • Het bedrijf staat in voor het organiseren van de opleiding: ter beschikking stellen van een klaslokaal, lesgever contacteren, …
 • De cursus kan worden opengesteld voor andere bedrijven om aan de opleiding deel te nemen.
 • De aanvraag dient minstens een maand voor de start van de opleiding bij EDUplus worden ingediend.
 • De aanvraag moet goedgekeurd zijn door het Dagelijks Bestuur van EDUplus voor de start van de cursus.
 • Bij goedkeuring wordt de loonkost van de gevolgde cursusuren van de werknemers terugbetaald aan de werkgever. Voor een cursuskost is er een tussenkomst van max. 50 euro/arbeider/cursusdag, mits voorlegging van de factuur (bedrag factuur = max. tussenkomst), betaald door de werkgever voor een externe lesgever.
 • Indien een praktijkleerkracht van het land- en tuinbouwonderwijs aan de opleiding kan deelnemen, krijgt de werkgever een extra tussenkomst in de cursuskost van 150 euro.

Wilt u op het bedrijf een specifieke opleiding organiseren? Vul het aanvraagformulier in en bezorg het tijdig aan EDUplus . Op die manier kan u van EDUplus al dan niet een deel van de kosten recuperen.